coccinelle 005

saulutebbb.resized

Vaikų priėmimo tvarka:

Vadovaujantis 2008 m. birželio 27 d. SPRENDIMU Nr. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ (2018 m. gruodžio 20 d. redakcija),

Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:

10.1. Teikiama pirmenybė, atsižvelgiant į 10.3 papunkčio sąlygą, šiems vaikams:

10.1.1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

10.1.2. rotuojamo (perkeliamo) kario vaikas, pasiūlytas Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (karys rotuojamas (perkeliamas) iš kitos savivaldybės į Kauno miesto savivaldybę);

10.1.3. įvaikintiems arba globojamiems vaikams;

10.1.4. prieglobsčio prašytojų vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;

10.1.5. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);

10.1.6. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;

10.1.7. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

10.2. Vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir bent vieno iš jo tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste (išskyrus 10.1.2 ir 10.1.4 papunkčius).

10.3. Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę pagal Aprašo 10.1.1, 10.1.2 ir 10.1.3. papunkčius. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę pagal Aprašo 10.1.4–10.1.7 papunkčius, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

10.4. Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal Aprašo 10.1 papunktį (išskyrus 10.1.2 ir 10.1.3 papunkčius), prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 dienos.

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

 Už tėvų (globėjų) prašymų registravimą įstaigoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Oresta Augustanavičienė, tel. nr. (8-37) 42 01 65

Pirmadienį - trečiadienį nuo 14.30 iki 16.30, ketvirtadienį - penktadienį nuo 8.30 iki 12.00

Registruojant vaiką įstaigoje reikia turėti vaiko asmens dokumentą bei vaiko ir vieno iš tėvų gyvenamoji vieta turi būti deklaruota Kauno mieste.

Grupės darbo laikas 7.00 - 19.00 val.

...Sveiki, visi. Esame 20 linksmų "Boružiukų". Stengiamės būti patys šauniausi ir geriausi. Noriai lankome darželį. Esame žingeidūs, draugiški ir aktyvūs. Maloniai kviečiame apsilankyti pas mus...

Auklėtoja Enrika Urbanskytė

Auklėtoja Virginija Rundzienė

Auklėtojos padėjėja Nijolė Juškevičienė-

{os-gal-3}

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

  • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
  • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
  • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
  • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
  • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
  • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018 01 31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
  • Nuo 2018 02 01 vadovauja Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

  • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
  • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.