SOCIALINIO EMOCINIO UGDYMO PROGRAMA LIONS QUEST LAIKAS KARTU – įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti dėkmę mokykloje ir gyvenime. Programa Laikas kartu orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei. Programą sudaro trys SEU kompetencijų blokai, sveikatai, prevencijai ir lyderystės gebėjimų ugdymui skirti moduliai. Daugiau informacijos: https://lions-quest.lt/laikas-kartu/

 

KAUNO LOŠELIO – DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

Socialinio ir emocinio ugdymo programa Kimochi

2024 m. vyko 40 val. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė “ darbuotojų kompetencijų psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai. Daugiau informacijos: http://www.kaunovsb.lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-stiprinimas/sveikatink-ir-valdyk/61

 

Mūsų Darželis – tai šiuolaikinė priemonė, kurioje įstaigos darbuotojai ir tėvai bendrauja siekdami bendro tikslo – kuo geriau išugdyti vaikus.

Ši internetinė priemonė iš bet kurios pasaulio vietos įstaigos darbuotojams ir tėvams:

 • palengvina ir paspartina informacijos prieinamumą;
 • suteikia papildomą bendravimą patogiu metu;
 • taupo laiką pildant ir perduodant dokumentus;
 • primena apie dokumentų pateikimą;
 • pritaikoma prie įstaigos poreikių.

 

 

        pasiekimu vertinimas

 pasiekimu vertinimo procesas

 

ugdymosi pasiekimu lukesciai

Pažangos ir pasiekimų vertinimas svarbus visiems ugdymo dalyviams – vaikams, auklėtojams, tėvams. Vertinimas ir ugdymas yra glaudžiai susiję. Įvertinę vaiko raidos pakopą, jo dabartinius pasiekimus, gebėjimus, žinodami jo poreikius pomėgius, galime planuoti veiklą, kurti aplinką, pasirinkti tinkamiausias priemones, būdus ir metodus, siekti pažangos.

      Vertinimo paskirtis – padėti vaikui tobulėti, atskleisti, ką jis jau žino ir gali, o ne sutelkti dėmesį į tai, ko jis nežino arba negali atlikti. Svarbu atskleisti vaiko pasiektą pažangą, stengtis, kad ugdant būtų atsižvelgiama į kiekvieno vaiko poreikius ir gebėjimus bei, kad tai garantuotų sėkmę. Vertinimas leidžia pamatyti tuos, kuriems reikia daugiau pagalbos. Vertinimo esmė – tikslingas ugdymo metodų ir būdų atrinkimas.

Vaikų pažangos ir pasiekimų informacijos rinkimo, fiksavimo, vertinimo būdai.

          Vaiką pažinti padeda gauta iš tėvų ar globėjų informacija, specialus klausimynas, iš kurio atsakymų turėtų paaiškėti, ar vaikas turi individualių įpročių, kaip jis augo ir vystėsi, kokia jo sveikata, charakteris, elgsena, kokios emocijos jį dažniausiai valdo, kokios paramos jam reikia. Kokie jo tėvų lūkesčiai.

           Vaiko darbų analizė, jo mintys, frazės, užrašomos atliekant tam tikrus darbus, taip pat glausti jo pomėgių aprašymai, specialistų pastabos ir komentarai, pagyrimai, padėkos už labai gerai atliktą darbelį, už piešinį, pasakojimą, poelgį, fotonuotraukos, atspindinčios vaiko nuotaiką ar jam būdingą veiklą, pomėgį. Vertinimo medžiaga yra kaupiama individualiuose vaikų pasiekimų aplankuose.

           Stebėjimu, stengiamasi išsiaiškinti, ką vaikas labiausiai mėgsta veikti, kokius žaidžia žaidimus, kas jam kelia baimę, kas nepatinka, kokia dažniausiai būna jo nuotaika, kaip jis bendrauja su bendraamžiais ir suaugusiaisiais, kaip reiškia pyktį. Be to, kas būdinga jo raidai ir pasaulio pažinimo būdui, kokie jo pomėgiai, poreikiai, elgesio ypatumai.

           Vaiko įvertinimas atliekamas vadovaujantis ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“. Vaiko pasiekimai stebimi ir fiksuojami visose 18 vaiko ugdymosi sričių. Pažymimas vaiko ugdymosi žingsnelis, įvertinama vaiko ypatingi gebėjimai ir sritys, kuriose kyla sunkumų. Rezultatai užfiksuojami „Ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimo lentelėje“.

           Ugdymo pasiekimų vertinimo rezultatai yra panaudojami vaikų pažinimui, veiklos planavimui, ugdymo proceso individualizavimui, kokybės gerinimui, tėvų informavimui.

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠĄ RASITE ČIA

„Kauno ld „Boružėlė“ ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 ugdymas

Naujas požiūris į ikimokyklinę vaikų ugdymo įstaigą atsispindi besikeičiančioje darželio paskirties sampratoje: nuo dirbančių tėvų vaikų "saugojimo" vietos prie įstaigos, kurioje vaikui padedama v i s a p u s i š k a i atsiskleisti ir ateityje tapti atsakingu ir visuomenišku žmogumi.

Ikimokyklinis ugdymas yra pirmasis organizuoto švietimo laiptelis, kurio paskirtis talkinti šeimai, užtikrinant vaiko socialinį saugumą, tenkinti jo individualius poreikius, sudaryti sąlygas individo identifikacijai, asmenybės raiškai, kūrybiškumui, socializacijai, padėti perimti tautos kultūros pagrindus, pasiekti mokyklinę brandą. Lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo turinys sudarytas remiantis šiais principais:

 1. humaniškumo – vaikas yra vertybė, jis ugdomas būti savarankišku, garbingu, gebančiu pasirinkti ir atsakyti už savo pasirinkimą, jo ugdymas remiasi dorine kultūra, pagarba pripažintom vertybėm;
 2. demokratiškumo – ugdomas kritiškai mąstantis, tolerantiškas, iniciatyvus, mokantis bendrauti su kitais žmogus;
 3. aktyvumo – ugdoma praktiškai veikiant, atsisakoma teoretizavimo, akademiškumo; siekiama racionalaus ir iracionalaus (intuityvaus, jausminio, pasąmoninio) pažinimo dermės, įtraukiami visi jutimai; vaikai skatinami savarankiškai veikti, ieškoti, reikšti savo mintis, išgyvenimus, nuotaikas; sudaroma galimybė rinktis (veiklą, veikimo priemones), savarankiškai apsispręsti; pasirinkimo laisvė derinama su atsakomybe už savo veiksmus ir poelgius; kaip veiklos, valios variklis, žadinami teigiami vaiko išgyvenimai.
 4. individualumo – pasirenkami vaiko žavėjimąsi ugdymo procesu stiprinantys, ugdymosi motyvaciją skatinantys darbo metodai bei ugdymo turinys: siekiama, kad vaikai patirtų malonumą, pažinimo, kūrybos džiaugsmą; sudaromos sąlygos išgyventi sėkmę.
 5. tęstinumo – užtikrinamos kiekvienam vaikui vienodos galimybės įgyti pradinius įgūdžius, gebėjimus, nuostatas ir suteikiamos palankios visiems vaikams galimybės ugdytis, pasirengti mokyklai;

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

 

Mes nesame kategoriški vienos ar kitos pedagoginės teorijos propaguotojai. Manome, kad gera pedagogų komanda, naudodamasi solidžiomis teorinėmis žiniomis, praktiniais įgūdžiais, sugebėjimu įdėmiai stebėti bei vertinti ir jausdama neveidmainišką meilę vaikams turi nuolat kurti jų raidai palankią, "vedžiojimo už rankelės" nevaržomą aplinką. Šiuo požiūriu mums artima vaiko gyvenimiška patirtimi grindžiama situacijos pedagogika, kurios dėmesio centre yra vaikas - su savo poreikiais ir individualiais gebėjimais. Mes įtraukiame vaikus į įvairiapusę ugdomąją veiklą, atskleidžiančią ir plėtojančią jų gebėjimus. Būdami savarankiškos ir sąmoningos asmenybės, mūsų vaikai iš savo aplinkos "atsineša" individualius poreikius, patirtį, išgyvenimus, baimes ir džiaugsmus, kurie išryškėja pokalbiuose su kitais vaikais bei mokytojais ir tampa darželio kasdienybės dalimi. Vaikų veiklą įprasmina nuolat vykstantys ilgalaikiai projektai. Laisvųjų žaidimų metu auklėtojos sąmoningai susilaiko nuo aktyvaus vadovavimo.

Šiame darželyje vaikus siekiame ugdyti visapusiškai. "Visapusiškai" mums reiškia, jog suvokiame save ir savo ugdytinius kaip neatsiejamą dalį pasaulio, kurį turime jausti visais savo pojūčiais ir vertinti blaiviu protu, kad galėtume prisiimti atsakomybę už tai, kas pasaulyje vyksta ir už mūsų veiksmus jame. Daugelio darželyje patirtų dalykų vaikas negali pasiimti į rankas ir parsinešti namo. Vis dėlto, jis čia sužino ir išmoksta labai daug – čia ugdomi gebėjimai, suteiksiantys stiprybės tolimesniam gyvenimui.

 

Žaidybinis metodas - skatina vaikų teigiamas emocijas, padeda formuotis socialiniams įgūdžiams, natūraliu būdu sukoncentruoti dėmesį į ugdomąją veiklą; 

Vaizdinis metodas - nukreiptas į vaizdinių formavimą apie vaikus supančio pasaulio objektus ir reiškinius. 

Praktinis metodas - vaikams padeda per veiklą pažinti ir suprasti juos supančią aplinką. 

Žodinis metodas (pasakojimas, pokalbis) - suteikia galimybę perduoti informaciją.

Kūrybinis metodas - sudaro sąlygas vaikams reikšti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti problemų sprendimo būdų. 

 

Juos papildome projektiniu metodu, kurio taikymas padeda formuoti įvairesnį ugdymo procesą. 

Projektų metodas - vienas iš aktyviųjų metodų, skatinantis ugdymo turinio ir metodų kaitą, lanksčiai integruojant ugdymo sritis, individualizuojant ugdymą, jo turinį orientuojant į vaiko gyvenimui ir ugdymui(si) reikalingų kompetencijų plėtojimą. Teminė projektinė veikla trunka tiek, kiek reikia konkrečiai ugdymo ir ugdymosi temai ar temų grupei išplėtoti. Tema siekiama susieti į visumą vaiko išgyvenimus, atradimus, bandymus. Siūlomas ir pasirinktas projektas gali būti ilgalaikis ar trumpalaikis, tapti vaikų, pedagogų, tėvų šaltiniu idėjoms, sumanymams, kūrybai plėtoti apimant veiklą ne tik darželyje, bet ir už jo ribų. 

Pagrindinis projektų metodo principas teigia, kad ugdymo (si) išeities taškas turėtų būti šiandieniniai vaikų interesai, susidariusi situacija, kylančios problemos.

Metodai nėra statiški, jie papildomi, atnaujinami atsižvelgiant į vaikų norus, pedagogų sumanymus, vietos, šeimos rekomendacijas, pedagogų gerąją patirtį.

 

Kauno lopšelis-darželis "Boružėlė" atliko vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimą. Tyrimo rezultatai

Informuojame, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Švietimo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimai (1 pakeitimas, 2 pakeitimas), kuriuose pažymima, nuo kokio amžiaus vaikas gali pradėti priešmokyklinį ugdymą ir kokiais atvejais reikia kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau – PPT) dėl vaiko įvertinimo.

 • Priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5-eri metai (vaikas, gimęs 2018 m. nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.).
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam 5-eri metai sueina tais kalendoriniais metais iki rugsėjo 1 dienos (vaikas, gimęs 2018 m. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d.)

Priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti atlikus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą PPT. Dėl vaiko įvertinimo pradėti ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą tėvai (globėjai) kreipiasi į PPT ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 14 d. Vaiko įvertinimas atliekamas nuo 2023 m. gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31d. Gavę PPT išvadą-rekomendaciją, dėl tolesnio vaiko ugdymo sprendimą priima tėvai (globėjai).

 • Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai (vaikas, gimęs 2017 m., 2023 rugsėjį pradeda ugdytis pagal priešmokyklinę programą).

Ugdymo kokybės samprata – tai sutartinių veiklos požymių visuma, rodanti, kokiais būdais ir priemonėmis yra pasiekiami įstaigos ugdymo tikslai, tenkinant individualius ugdytinių poreikius.

                             Ugdymo kokybę atspindi ugdymo rezultatai – vaikų pasiekimai ir pažanga.

Struktūros kokybės veiksniai

Ugdymo proceso finansavimas

Vadovai tikslingai  numato finansinių išteklių paskirstymo prioritetus

Bendruomenė aktyviai dalyvauja išteklių valdyme

Įstaigos ištekliai papildomi vietos ir tarptautinių projektų lėšomis

Mokytojų kvalifikacija

Mokytojai norintys dirbti ir mokytis

Aukšta mokytojų kvalifikacija

Vykdoma mokytojų patirties sklaida

Sugebėjimas dirbti komandose, kelti tikslus, numatyti veiklos kryptis

Mokytojams sudaromos palankios sąlygos tobulinti ir kelti kvalifikaciją

Aplinkos fizinės savybės

Fizinė aplinka saugi, tenkina vaiko fizinius, protinius ir emocinius poreikius, atitinka vaikų amžių ir higienos normas

Atspindi įstaigos estetikos pojūtį bei savitumą

Lauko aplinka tvarkinga, prižiūrėta, skatinanti vaikus veikti

Ugdymo planas, programa

Ugdymas remiasi humanistinėmis idėjomis, pabrėžiama intelektinio, emocinio, dvasinio ugdymo darna, bendražmogiškųjų vertybių svarba

Įstaigos strateginiame ir metiniame plane numatytas kokybiškas ugdymo turinys

Ugdymo programa orientuota į vaiką, jo patirtį, poreikius, gebėjimus ir ugdymosi galimybes

Programa užtikrina ugdymosi tęstinumą

Personalas

Personalo bendravimas ir bendradarbiavimas

Profesinis patyrimas ir kompetencija

Saugios darbo sąlygos

Palaikomas geras mikroklimatas

Numatyta darbuotojų skatinimo tvarka

Laikomasi bendruomenės etikos kodekso

Proceso kokybės veiksniai

Kryptingas ugdymo organizavimas

Taikoma į vaiką orientuota ugdymosi pedagogika: pagarba vaiko individualumui, savitumui. Vaikas-aktyvus ugdymosi proceso veikėjas

Ugdyme remiamasi vaikų patirtimi, skatinama vaikų saviraiška, vaikas dažniau stebimas ir išklausomas nei jam kalbama

Pagrindinis ugdymo metodas – žaidimas

Vaiko galių ir gebėjimų atpažinimas

Nuolatinis vaiko pasiekimų vertinimas

Aktyvaus mokymosi metodų elementai

Ugdymosi aplinka

Funkcionali, dinamiška, nukreipta ugdymosi tikslų įgyvendinimui

Vaikas – aktyvus ugdymosi aplinkos kūrėjas

Aplinka – stimuliuojanti, skatinanti veikti

Įstaigos kultūra

Bendruomenės nariai pripažįsta vaikų kultūrą kaip vertybę

Pozityvi vaikų ir ugdytojų tarpusavio sąveika

Veikia savitarpio pagalbos teikimo sistema

Rūpinamasi įvaizdžio kūrimu, tinkamu reprezentavimu

Vaiko pasiekimai

Sukurta vaiko pasiekimų vertinimo sistema

Vaikų pažanga akivaizdi, atitinkanti pedagogų ir tėvų lūkesčius

Tėvai dalyvauja vaiko pažangos vertinime

Atsižvelgiama į vaiko gabumus

Bendradarbiavimas su šeima

Tėvai – aktyvūs ugdymo proceso dalyviai

Vykdomas tėvų švietimas

Vyksta komandinis darbas tarp mokytojų ir specialistų teikiant pagalbą vaikui, šeimai

Naudojami patrauklūs tėvų informavimo būdai

Parengė: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Oresta Augustanavičienė

 

 
   
   
   
   
   

Ikimokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia mokyklos komanda, darbo grupė. Prieš rengdami programą vadovai ir mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą, švietimo pagalbos specialistai ištiria lankančių vaikų bei šeimų poreikius ir į juos atsižvelgia. Rengdami programą jie vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais   ir ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis.

Siekiant padėti ikimokyklinio ugdymo mokytojams ir kitiems ugdytojams atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, tikslingai rengti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, įgyvendinti ugdymo turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikuiir vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką yra parengtas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas (https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas/19440).

Šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa apibrėžia priešmokyklinio ugdymo paskirtį, tikslą ir uždavinius, ugdomas kompetencijas, pasiekimų sritis, ugdymo(si) turinio gaires, pasiekimų lygių požymius ir vaikų pasiekimų vertinimą.

Bendrųjų programų mokymo(si) turiniu ugdomos šios kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė ir socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos. Visos kompetencijos tarpusavyje susijusios, jos ugdomos integraliai.

Programoje išskirtos 6 ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, visuomeninis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Visos ugdymosi sritys yra lygiavertės ir ugdomos integraliai su kompetencijomis.

Programa siekiama atliepti 5–6 metų vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes. Įgyvendinant programą svarbi vaikų žaidybinė, patyriminė veikla, atradimų džiaugsmo ir natūralaus smalsumo apie supantį pasaulį puoselėjimas, nes taip sudaromos sąlygos vaikams ugdytis programoje numatytas kompetencijas. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa Kompetencijų raidos aprašas

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas?

Siekiant padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis yra vertinama priešmokyklinio amžiaus vaikų daroma pažanga ir pasiekimai. Vertinimas atliekamas pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko pasakojimus, jo darbelių ir veiklos analizę, garso, vaizdo įrašus ir kt.

Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga, lyginant ankstesnius vaiko pasiekimus su dabartiniais. Vaikų pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami. Pirmasis vertinimas atliekamas iki spalio 15 d., o galutinis vertinimas atliekamas iki gegužės 25 d.

Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko gerovės komisijos, administracijos atstovai, kiti specialistai.

Baigus programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojas pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojo (švietimo pagalbos specialisto (-ų), jeigu buvo teikta pagalba), rekomendaciją apie vaiko pasiekimus. Rekomendacija parengiama pagal Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo priede pateiktą formą.

Šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

372907511_1322439168372429_2883446499126871610_n (1).jpg

Renginių planas balandis 2023-2024

Renginių planas kovas 2023-2024

Renginių planas vasaris 2023-2024

Renginių planas sausis 2023-2024

Renginių planas gruodis 2023-2024

Renginių planas lapkritis 2023-2024

Renginių planas spalis 2023-2024

Renginių planas rugsėjis 2023-2024

2023-2024 m. m. veiklų planas

Renginių planas birželis 2022-2023

Renginių planas gegužė 2022-2023

Renginių planas balandis 2022-2023 

Renginių planas kovas 2022-2023

Renginių planas vasaris 2022-2023

Renginių planas sausis 2022-2023

Renginių planas gruodis 2022-2023

Renginių planas lapkritis 2022-2023

Renginių planas spalis 2022-2023

Renginių planas rugsėjis 2022-2023

2022-2023 m. m. veiklų planas

Dailės užsiėmimų metu orientuojamasi į ugdytinį, jo pasiekimus bei ypatumus, individualią gabumų raidą. Ugdymo procese derinamos tradicijos ir ugdymo naujovės. Skatinama vaiko kūrybinė saviraiška, atsižvelgiant į potencialius kūrybinius gebėjimus.

Ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje kūrybinis procesas yra daug svarbesnis nei rezultatas, nes šio amžiaus vaikai nori išreikšti tai, kas jiems yra svarbu patiriant kūrybinį džiaugsmą.

 • Meninio ugdymo (laisvas judesys) mokytojas didelį dėmesį skiria vaikų sveikatos ugdymui, fizinės veiklos metu taiko įvairius netradicinius kūno kultūros metodus, įstaigoje organizuoja projektus bei renginius didinančius fizinį aktyvumą ir palaikančius vaikų organizmo darbingumą. Kartu su ugdytiniais dalyvauja miesto sporto renginiuose bei projektuose. Rūpinasi vaikų skeleto-raumenų sistemos sutrikimų prevencija ir korekcija, ugdo vaikų emocinį intelektą, kūrybinį ir kritinį mąstymą per kūno kultūrą.

 • Meninio ugdymo (muzikos) mokytojas ugdytiniams organizuoja grupinius  ir individualius užsiėmimus, lavina ir formuoja muzikinius vaikų gebėjimus ir įgūdžius, dalyvauja projektinėje veikloje, ruošia vaikus įvairiems konkursams, lavina gabius muzikai vaikus, rūpinasi jų meninių gabumų vystymusi.

Darželis aktyviai dalyvauja įvairiuose sveikatą stiprinančiuose bei fizinį aktyvumą skatinančiuose projektuose mieste bei Respublikoje. 2023 m. dalyvavome Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių projekte ,,Sveikatos grandinėlė”.

Untitled.png

Isipildymo akcija page 0001

 

 

 

,,Pyrago diena" mūsų darželyje kasmet vis sukviečia visą bendruomenę sutelkti jėgas vardan gero kitam. Jau ketvirtus metus iš eilės mūsų įstaiga tradiciškai pamini šią gražią iniciatyvą! Norime labai padėkoti visiems gausiai prisidėjusiems kepant pyragus ir dosniai aukojant ,,Išsipildymo akcijai", nest oks buvo mūsų šių metų ,,Pyrago dienos” minėjimo tikslas. Surinkta suma-532.21€. Saldžiau už pyragą-vaikų sveikata! Ačiū Jums, bendruomene.

I vieta page 0001

Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ ,,Ežiukų“ grupės vaikai 2022 m. spalio mėnesį dalyvavo Kauno m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų sveikatingumo konkurse ,,Virtualus šuolis“

ir laimėjo I vietą. Konkursą organizavo Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla.

Konkurso tikslas - formuoti natūralų fizinio aktyvumo įprotį vaikų kasdieniame gyvenime, gerinti emocinę bei fizinę sveikatą. Mus vertino keturi vertintojai ir visi skyrė mums aukščiausius balus! Mes nugalėjom!

Į grupę parvežėme I vietos taurę, 100 eurų vertės dovanų kuponą ir diplomą!

Linkime ir jums būti sveikais, stipriais, smalsiais ir nenugalimais!

Didžiuojamės ,,Ežiukų“ grupės ugdytiniais, mokytoja Gitana Janina Kordušiene ir Inga Laurynaitiene. 

 

 

IKI ĖJIMO VARŽYBOS

Ieškodamas įkvėpimo, muzikos genijus L. van Beethovenas viduryje dienos leisdavosi į ilgus pasivaikščiojimus. Vienas iš ,,Apple" įkūrėjų Steve'as Jobsas reguliariai organizuodavo susitikimus - pasivaikščiojimus, nes jie teikė daugiau įkvėpimo nei sėdėjimas prie stalo. Vaikščiojimo nauda nenusakoma. Visi žinome bei sutinkame, jog jis gerina ne tik smegenų veiklą, tačiau ir fizinę sveikatą. Pernai tokių minčių vedinas mūsų kolektyvas nusprendė ,,mesti" sau iššūkį bei sudalyvauti WALK15 organizuojamose IKI ĖJIMO VARŽYBOSE. Sudalyvavome. Praėjome. Pasisėmėme gerų emocijų. Suartėjome, kaip kolektyvas. Galiausiai žengėme ant scenos ir atsiėmėme ,,Masiškiausio" darželio titulą. Ar tai motyvuoja? Taip. Kodėl? Nes tai buvo netikėta, kadangi žengėme ne dėl titulo ar dovanų. Žinojome, jog gerai praleisime laiką, pabūsime gryname ore, fiziškai pajudėsime. Gavome daugiau nei tikėjomės. Tad šiais metais prašome Jūsų padėti mums kurti tradicijas. Būti vienu kumščiu dėl savęs, dėl vaikų, dėl mūsų bendruomenės. Komandos pavadinimas: L/D ,,BORUŽĖLĖ"

Masikiausias darelis page 0001

 

 

 


Mus surasite:

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-28 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas „Boružėlės“ vardas.

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2

PROJEKTAS ,,MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS" NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 DALINAI FINANSUOJAMAS EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS

Naudojame slapukus siekdami pagerinti jūsų naršymo patirtį, teikti suasmenintus skelbimus ar turinį ir analizuoti srautą. Spustelėdami „Priimti visus“ sutinkate su mūsų slapukų naudojimu Skaityti Privatumo politika