coccinelle 005

saulutebbb.resized

Laisvos darbo vietos

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas

Įstaigos pavadinimas

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“

Pareigos

Logopedas (-ė) 0,75 et., 1 et.

Darbo vieta

Bitininkų g. 21, Kaunas

Reikalavimai

Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo (logopedo) profesinė kvalifikacija

Funkcijos

 1. įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 2. siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą vaikų, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti Lopšelio-darželio direktoriui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia Lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijai;
 3. bendradarbiaudama su pedagogais, specialiųjų poreikių turinčių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų  poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 4. sudaro individualias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių vaikų  kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
 5. šalina specialiųjų poreikių vaikų  kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 6. padeda pedagogams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdomąją medžiagą ir ugdymo priemones;
 7. padeda pedagogams rengti vaikų, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
 8. konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;
 9. rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias ugdymo  priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikams, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
 10. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 11. dalyvauja Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos veikloje;
 12. taiko savo darbe logopedijos naujoves;
 13. šviečia Lopšelio-darželio bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja Lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių vaikus.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: Logopedas 5,47-6,02, Vyresnysis logopedas 6,16-6,45, Logopedas metodininkas 6,6-6,92.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Gyvenimo aprašymas
Prašymas
Išsilavinimo dokumentai
Kvalifikacijos dokumentai
Asmens dokumentai
Sveikatos dokumentai

Dokumentų priėmimo vieta

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ raštinė

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

tel. Nr. 837 42 01 65

el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2021 02 26

 

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas

Įstaigos pavadinimas

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“

Pareigos

Virėjas (-a) 1,25 et.

Darbo vieta

Bitininkų g. 21, Kaunas

Reikalavimai

Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir virėjo kvalifikacija.

Funkcijos

 1. Tiksliai pagal svorį priima iš sandėlio ir panaudoja produktus;
 2. Gamina maistą griežtai laikantis Geros higienos praktikos taisyklių reikalavimų, ikimokyklinių įstaigų higienos normų ir taisyklių, vadovaujantis patiekalo receptūros technologinėmis kortelėmis;
 3. Tikrina maisto produktų kokybę, laikymo terminus, prižiūri, kad į virtuvę pristatomi maisto produktai būtų saugūs, kokybiški, turėtų tai patvirtinančius dokumentus;
 4. Kontroliuoja ir užtikrina, kad į grupes išduodamas maistas būtų reikiamos temperatūros, atitiktų nustatytas svorio normas;
 5. Užtikrina, kad maistas į grupes būtų išduodamas griežtai laikantis nustatyto grafiko;
 6. Markiruoja ir prižiūri virtuvės inventoriaus, įrengimų, indų švarą, tvarką, saugumą;
 7. Esant reikalui vykdo visus pagalbinius darbus, būtinus normaliam virtuvės darbui užtikrinti;
 8. Atsakingai pildo reikiamus savikontrolės žurnalus;

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą ir darbo stažą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,08–7,7 (stažas – daugiau kaip 10 m.); 4,06–6,16 (stažas – nuo daugiau kaip 5 m. iki 10 m.); 4,03–5,94 (stažas nuo daugiau kaip 2 m. iki 5 m.); 4,0–5,83 (stažas – iki 2 m.).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Gyvenimo aprašymas
Prašymas
Išsilavinimo dokumentai
Kvalifikacijos dokumentai
Asmens dokumentai
Sveikatos dokumentai

Dokumentų priėmimo vieta

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ raštinė

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

tel. Nr. 837 42 01 65

el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2021 02 26

 

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Įstaigos pavadinimas

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“

Pareigos

ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a) 0,8 et.

Darbo vieta

Bitininkų g. 21, Kaunas

Reikalavimai

Pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija

Funkcijos

Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:

 • planuoti grupės ugdomąją veiklą;
 • kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;
 • ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese. 
 • prireikus dalyvauti  rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas;
 • sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą.
 • teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
 • inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: Mokytojas 7,43, Vyresnysis mokytojas 7,6, Mokytojas metodininkas 8,12

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

CV
Prašymas
Išsilavinimo dokumentai
Kvalifikacijos dokumentai
Asmens dokumentai
Sveikatos dokumentai

Dokumentų priėmimo vieta

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ direktoriaus kabinetas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

tel. 42 01 65, 24 47 87,

el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2021 02 26

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
 • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018-01-31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
 • Nuo 2018-02-01 iki 2020-10-12 vadovavo Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2