coccinelle 005

saulutebbb.resized

 • Kauno lopšelis-darželis "Boružėlė" yra Aleksoto mikrorajone prie VDU botanikos sodo ir Moksleivių aplinkotyros centro, todėl glaudžiai bendradarbiauja su šiomis įstaigomis: rengiami ir įgyvendinami bendri projektai, vyksta bendros šventės, dažnai organizuojamos išvykos, vyksta įvairūs renginiai. Ypatingas dėmesys skiriamas ugdyti vaikų gebėjimą suprasti gamtos pasaulį ir bendrauti su juo, formuoti palankų aplinkai gyvenimo būdą. Šios priemonės skatina vaikų bendradarbiavimą, aktyvumą, leidžia atsiskleisti vaikų gabumams, puoselėja ugdomąsias vertybes. Įstaigos geografinė padėtis yra palanki ugdyti gamtos pažinimą, stengiamasi kuo įvairiau išnaudoti esamas galimybes. Kiekviena darželio grupė savita, atvira, turinti savo originalų stilių, vaikai renkasi veiklą pagal interesus ir poreikius. Ugdymas orientuotas į vaiką garantuoja kiekvieno vaiko gebijimų ugdymąsi.
 • Įstaigą lanko 172 vaikai. Ugdymas organizuojamas nuo lopšelio iki mokyklos. Lanksti įstaigos struktūra tenkina vaikų poreikius, tėvų lūkesčius.
 • Įstaigoje veikia 9 grupės, iš jų 3 ankstyvojo ugdymo, 5 ikimokyklinio ugdymo ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.
  Ugdymas vykdomas remiantis Lopšelio - darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo programa bei Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.  
  Lopšelyje-darželyje dirba kvalifikuotos pedagogės, psichologė, logopedė, muzikos ir neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytojas. Jie nuolat tobulina savo kvalifikaciją: lanko seminarus, konferencijas, dalyvauja įvairių fondų organizuojamuose projektuose, dalijasi gerąją patirtimi su kitų įstaigų specialistais.

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau - priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau - pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kviečiame Tėvelius į tėvų susirinkimus:

2020 m. birželio 22 d. 18.00 val.  lopšelio grupės;

2020 m. birželio 29 d. 18.00 val.  ikimokykliniougdymo grupės;

2020 m. birželio 29 d. 18.30 val.  priešmokyklinio ugdymo grupės.

Susirinkimai vyks darželio teritorijos vidiniame kieme.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Pagarbiai,

Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“

Administracija

Įstaiga ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sutartis su naujai priimtų vaikučių tėveliais pasirašys nuo birželio 15 d. nuotoliniu būdu arba bendruose organizuojamuose grupių susitikimuose. Sutartis pateiksime el paštu susipažinimui. Susitikimų laikas grupėms planuojamas nuo birželio 15 d. - darželio teritorijoje atskiru grafiku, kuris artimiausiu metu bus pateiktas įstaigos svetainėje.

                                                                        Direktorė Loreta Levanauskienė

Gerbiami Tėveliai,

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 „Dėl  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, bei siekiant kuo geriau organizuoti ugdymo procesą nuo 2020 m. birželio 01 d. – 2020 m. gegužės 31 d. (karantino laikotarpiu):

INFORMUOJAME:

 1. Įstaiga karantino laikotarpiu dirbs nuo 7.00 val. iki 19.00 val. „Varpelių“ grupė (prailginta) dirbs nuo 7.00 iki 19.00 val. Prašome tėvelių informuoti grupių ikimokyklinio ugdymo mokytojas dėl poreikio lankyti prailgintą grupę. Kitų grupių darbo laikas nuo 7.30 iki 18.00 val.
 2. Rekomenduojama ugdyti vaiką (-us) namuose:
  • kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis nurodytomis patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V – 483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“;
  • kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr.V-483.
 3. Vaiko (-ų) priėmimo į darželį tvarka:

3.1 asmenys, atlydintys vaiką (-us), privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Vaiką atlydėti gali tik vienas iš šeimos narių, kiti atvykę kartu asmenys laukia už vartų.

3.2. vaiko (-ų) priėmimas vykdomas per vienerius įstaigos vartelius – esančius „Laurų“ gatvėje. Priėmimas bus vykdomas sekančiai:

„Saulučių“ grupė priims „Žiogelių“ grupių vaikus Įėjimas pro II pastato  korpuso lauko duris.

„Ežiukų“ grupė priims „Ežiukų“ grupės vaikus. Įėjimas pro II pastato  korpuso lauko duris.

„Bitučių“ grupė priims „Bitučių“ grupės vaikus. Įėjimas pro II pastato  korpuso lauko duris.

„Varpelių“ grupė priims „Ramunėlių“ grupės vaikus Įėjimas pro I pastato  korpuso lauko duris.

„Zuikučių“ grupė priims „Zuikučių“ grupės vaikus. Įėjimas pro II pastato  korpuso lauko duris.

„Boružėlių“ grupė priims „Žirniukų“ grupės vaikus Įėjimas pro I pastato  korpuso lauko duris.

Prie šio įėjimų Jūsų lauks paskirtas įstaigos darbuotojas, dėvintis apsaugos priemones (kaukę, pirštines), bekontakčiu termometru matuos vaiko kūno temperatūrą. Labai prašome, iš anksto vaikams paaiškinti apie šią procedūrą;

            3.3. pamatavus temperatūrą ir nepasireiškus karščiavimui, vaiką (-us) į grupę palydės laukianti ikimokyklinio ugdymo auklėtojos padėjėja/mokytoja;

                      3.4. susidarius didesniam atėjusiųjų skaičiui, prašome išlaikyti saugų, didesnį kaip 2 m., atstumą;

          3.5. vaiką (-us) atvedus į įstaigą, kuriems pasireikš karščiavimas (37,3 0C ir daugiau), kurie turės ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo, 80 punkte, dalyvauti ugdymo procese negalės – nebus priimami į įstaigą;

          3.6. ugdymo proceso metu, išryškėjus bent menkiausiems vaiko (-ų) sveikatos ligos požymiams, Jūs būsite informuoti ir privalėsite skubiai paimti vaiką (-us) iš įstaigos;

          3.7. atsižvelgiant į sugrįžtančių vaikų skaičių, dėl negalinčių grįžti į darbo vietą darbuotojų, dirbs ne visos įstaigos grupės, todėl Jūsų vaikas (-ai) gali būti nukreipiamas į grupę, kurios nelankė iki karantino. Mokytojai ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėja taip pat gali būti ne Jūsų vaiko (-ų) grupės. Labai prašome suprasti susidariusią situaciją.

 1. Vaiko (-ų) atsiėmimo iš darželio tvarka:

4.1. į įstaigos teritoriją gali įeiti tik vienas šeimos asmuo;

4.2. prieš leidžiant vaiką į namus, grupės darbuotojas vaikui pamatuoja temperatūrą;

4.3. vaikui nesant lauko žaidimų aikštelėje, atsiimantysis skambina auklėtojai telefonu ir pasiima vaiką nuo durų, pro kurias jį atvedė (iki durų jį palydės paskirtas darbuotojas).

4.4. Atsiėmus vaiką (-us), draudžiama pasilikti įstaigos teritorijoje.

 1. 5. Apie vaiko (-ų) neatvykimą į įstaigą iki 9.00 prašome informuoti grupės mokytoją.
 2. Vaikui ar jo šeimos nariui, įtarus ar patvirtinus COVID 19 infekciją, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą.
 3. Atidarius įstaigą, nuotolinis vaikų ugdymas bus teikiamas atsižvelgiant į mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų tiesioginio darbo su vaikais užimtumą įstaigoje.
 4. Vaikui (-ams) Vyriausybės skelbiamo karantino laikotarpiu nelankant ugdymo įstaigos, už vaiko išlaikymą įstaigoje mokėti nereikės.

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorė

Loreta Levanauskienė

8683 59498

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimu Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, nuo 2020 m. gegužės 18 d. lopšelis-darželis „Boružėlė“ organizuos ugdymą įstaigoje pagal ugdymo proceso atnaujinimo tvarkos aprašą. Pridedame dokumentus:

Mama,tu pati brangiausia,
Rankos tavo man švelniausios,
Kai prisimenu tave,
Saulė šviečia širdyje.

Ugdymui vykstant nuotoliniu būdu, lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (dailės) mokytoja Jurgita Makarevičienė organizavo virtualią parodą „MYLIMAI MAMYTEI“.

Sveikiname artėjančios Motinos dienos proga visas MAMYTES  ir siūlome pasigrožėti mūsų vaikų piešiniais JUMS

 

Informuojame, kad vadovaujantis 2020-03-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje priimtu nutarimu nuo 2020 m. kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo procesas visose švietimo įstaigose.

LOPŠELYJE-DARŽELYJE  „BORUŽĖLĖ“ NUO 2020 M. KOVO 16 D. IKI KOVO 27 D. PRIVALOMAI STABDOMAS UGDYMO PROCESAS – ĮSTAIGA UŽDAROMA

Atkreipiame dėmesį į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas žmonėms, kurie neseniai grįžo iš šalių, kur nustatytas koronaviruso protrūkis, 14 dienų nuo išvykimo iš šių šalių dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.
Šalių sąrašas: Kinija, Šiaurės Italija (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja, Singapūras.
Daugiau informacijos: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

 

Vienas iš svarbiausių programos „eTwinning“ elementų yra mokytojų, mokinių, mokyklų, tėvų bendradarbiavimas. Programoje „eTwinning“ mokytojai dirba kartu ir organizuoja veiklas savo mokiniams. Jie imasi aktyvaus vaidmens, bendrauja, tyrinėja, priima sprendimus, gerbia vienas kitą ir lavina XXI amžiaus įgūdžius. Tai nauja erdvė, kuri padės mums tobulinti savo įgūdžius organizuojant ir dalyvaujant projektuose. Tai nauji iššūkiai, kurių nori mūsų mokytojai ir visa bendruomenė. Tai galimybė bendradarbiauti su partneriais visame pasaulyje.

Daugiau informacijos:

2019-12-16

 

            Informuojame, kad įėjimas į lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ pastatą yra iš ,,Ramunių“ gatvės pusės, praeinant pro ,,Ramunėlių“ grupę. Kiti įėjimai yra uždaryti.

                                                       Pagarbiai, Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ Administracija                                                                                                                                                         

Fizinio aktyvumo (Toliau - FA) nauda žmogui, o ypač mažam augančiam vaikui, yra nuodugniai moksliškai ištirta bei patvirtinta ir abejonių nekyla dėl to, kad pakankamas ir sveikatą tausojantis FA turi būti neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis*.

Lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ nuo 2019 m. rugsėjo 15 d. iki 2019 m. spalio 10 d. buvo organizuojamas Respublikinis projektas „Mažasis mokslininkas-tyrinėjimų laboratorijų pristatymas“, kurio tikslas buvo - atrasti kuo daugiau įvairesnių įstaigose ar aplink įrengtų tyrinėjimo laboratorijų, kurios įtraukia, skatina vaikus tyrinėti, bandyti, atrasti, eksperimentuoti bei pasidalinti turimų resursų fotografijomis su šalies įstaigomis.

Lopšelio - darželio „Boružėlė“  „Boružėlių“ grupės ugdytiniai su auklėtojomis dalyvauja Respublikiniame ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte skirtame pasaulinei gyvūnų dienai „Meilė – draugystė - gerumas – gyvūnai mūsų draugai“.

kuriame lietuvos ateiti

SKELBIAMA KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ MODERNIZAVIMO RANGOS DARBŲ PRADŽIA

 

2019-09-10

            Informuojame, kad lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ pastato modernizavimo rangos darbai prasidės nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. (pirmadienio). Darbų vykdymo pradžia yra numatoma jungiamajame korpuse. Prieš vykdant griovimo darbus bus aptverta teritorija bendruomenės saugumui užtikrinti. Ugdymo procesas vyks įprastu ritmu.

LOPŠELIS-DARŽELIS „BORUŽĖLĖ“ GAVO EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO FINANSAVIMĄ

2019 09 10

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ parengė ir pateikė projekto „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui.

Š. m. Birželio 4d. 17.00 val. vyks bendruomenės ŠEIMOS šventė, kurioje Jūsų laukia grakščios balerinos, vyks karate vaikų pasirodymas. Visi kartu darysime eksperimentus iš molio ir kinetinio smėlio, piešime lauke ir turėsime dar daug smagių užsiėmimų !!!!

Jus pasitiks nuostabūs personažai ir jų padėjėjai.

Tad laukiame Jūsų visų ateinant su šypsenomis ir noru pažaisti !!!

Šeima

Pilietinės edukacijos projekto „Lietuvos miestai vaikų lūpomis ir akimis“ dalyviai - l-d "Boružėlė" ugdytiniai.
Dalinamės sukurtu vaikų piešinių ir aprašymų filmuku „Lietuvos miestai vaikų lūpomis ir akimis“

 

TĖVELIŲ (kurių vaikai laukia eilėje į mūsų darželį) DĖMESIUI, 

Informuoju, kad jau sudaryti vaikų sąrašai, kurie nuo 2019-09-01 dienos lankys lopšelį-darželį "Boružėlė". Patekusių vaikų tėveliai yra informuojami asmeniškai ir yra kviečiami į 2019-06-05 dieną 17.30 val. vyksiantį tėvų susirinkimą (Kauno l-d „Boružėlė“ salėje, adresu Bitininkų g.21).

Pagarbiai, direktorė Loreta Levanauskienė

2019 m. gegužės 16 d. Kauno kultūros centre Tautos namuose vyko XVI Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų jungtinio choro festivalis „DAINUOKIME DRAUGE“,

 LD „Boružėlė“ tradiciškai pasisako PRIEŠ patyčias ir bet kokį kitą smurtą.

Dalyvaudami Sąmoningumo didinimo mėnesyje BE patyčių, aktyviai įtraukiame vaikus į temines veiklas. Numatyta: kepti emocijų bei draugystės blynus, plakti kokteilius ir dar daug veiklos vaikams.

stotele1

Veiklų nuotraukas galite pamatyti čia

 

Kviečiame aplankyti RESPUBLIKINĘ  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ, PEDAGOGŲ, TĖVELIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODĄ „VITRAŽAI – PAVASARIS“. Parodos ekspoziciją rasite aktų salėje I aukšte.

IMGP2310

http://bit.ly/KaunasRieda2019

 

KAUNAS RIEDA 2019

Balandžio 6 dieną 12 val., skambant muzikos ritmams, pajudėsime iš Nemuno salos nuo „Žalgirio“ arenos ir visi drauge riedėsime į Rotušės aikštę. Ten lauks triukšmingas VIDO BAREIKIO KONCERTAS.

Kviečiame aplankyti!!! Mūsų pirmo aukšto erdvės prabilo meilės kalba

Projektas "Labai myliu", apjungiantis visą bendruomenę ragina trumpam sustoti, pasvajoti ir pasigrožėti...

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ „Ežiukų“ gr. ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte Edukacinės-praktinės veiklos „Gamtos eksperimentai“.

Kviečiame aplankyti vaikų darbų parodą „Mano Kalėdinis atvirukas“ I aukšte prie administracijos.

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) kartu su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) bei Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija (SVSBA) jau septintus  metus iš eilės, kvietė ikimokyklinių įstaigų auklėtinius, pradinių klasių moksleivius ir jų šeimas sukurti „Švarių rankų šokį 18“, kuriame atsispindėtų rekomenduojamos rankų plovimo higienos taisyklės ir teisingo kosėjimo etiketo judesiai. Iniciatyva „Švarių rankų šokis“ skirta ugdyti teisingus vaikų rankų higienos įpročius, susipažinti su kosėjimo etiketu ir į procesą pažvelgti linksmai. Dalinamės mūsų šokiu!

SRS

2018 m. kovo 21 d. Kauno lopšelyje - darželyje ,,Boružėlė“ vyko bendruomenės susirinkimas dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų  bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0002 ,,Kauno lopšelio - darželio ,,Boružėlė“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“.

Sodinčiaus konkursas jau įsibėgėjo. Lopšeliui – darželiui “Boružėlė” iki pilnos laimės labai trūksta šilnamio, todėl balsuokime visi kartu ir mūsų vaikai darželio kieme turės šilnamį, kuriame, pasak jų, gyvens “laimingos daržovės”

Laimingų augalų šiltnamis

Šeimų akademija – tai kompleksinių paslaugų šeimoms dalis. Uždaviniai:

 • ugdyti harmoningą bendravimą šeimoje;
 • atskleisti ir stiprinti šeimos vertybes bei stiprybes;
 • siekti konstruktyvaus šeimos krizių įveikimo;
 • stiprinti į asmenybės ugdymą nukreiptus tėvystės įgūdžius.

 Šeimų akademijos pristatymas

Kompleksinės paslaugos Kauno šeimoms – tai šeimoms teikiama kompleksinė psichologinė, psichoterapinė bei socialinė pagalba.

BSN pristatymas

2018 03 09 Vykome į Aleksoto seniūniją, susitikome su fondo „Švieskime vaikus“ atstovais, kur buvo iškilmingai padovanoti tautiniai kostiumai vaikams.

2018 03 05 Edukacinis rytmetys DRAUGYSTEI su Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste ir psichologe
Vaikai įtvirtino žinias apie draugiškumą ir pagarbą vienas kitam.

2018 03 08 Lopšelis – darželis „Boružėlė“ dalyvauja Respublikiniame konkurse „Sodinčius“. Kovo 20 dieną prasidės balsavimas – stengsimės laimėti ŠILTNAMĮ, kuriame augs laimingos daržovės laimingiems vaikams!

 

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
 • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018 01 31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
 • Nuo 2018 02 01 vadovauja Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2