Mūsų darželis facebook icon Phone icon Email icon

coccinelle 005

saulutebbb.resized

Vaikų priėmimo tvarka

Vaikų priėmimo tvarka:

Vadovaujantis 2015 m. gruodžio 8 d. Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-682 "Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 "Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos" pakeitimo":

Sudarant priimamų vaikų sąrašus:

Laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:

Pirmenybė teikiama šiems vaikams:

1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

2. rotuojamų (perkialiamų) karių vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui;

3. įvaikintiems 1,5-6 metų vaikams;

4. vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;

5. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (Pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų koncultacinės komisijos išvada);

6. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;

7. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, nurodytą 1 punkte. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę 2-6 punktuose, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal 1-7 punktus, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 d.

Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų    birželio 1d. Jei bus laisvų vietų, šie sąrašai galės būti papildomi visus metus. Internetinėje svetainėje http://darzeliai.kaunas.lt galima rasti informaciją: informaciją tėvams, statistinę informaciją apie įstaigas, informaciją apie laisvas vietas. ir jūsų vietą eilėje.

 Už tėvų (globėjų) prašymų registravimą įstaigoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Oresta Augustanavičienė, tel. nr. (8-37) 42 01 65

Pirmadienį - trečiadienį nuo 14.30 iki 16.30, ketvirtadienį - penktadienį nuo 8.00 iki 11.30

Registruojant vaiką įstaigoje reikia turėti vaiko asmens dokumentą bei vaiko ir vieno iš tėvų gyvenamoji vieta turi būti deklaruota Kauno mieste.

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

  • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
  • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
  • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
  • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
  • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
  • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018 01 31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
  • Nuo 2018 02 01 vadovauja Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

  • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
  • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

Paieška

 herbas  lop1